Gebruikte jachten

8.50 x 2.80 x 0.80 - 2001 € 44.900,00
7.90 x 2.40 x 0.60 - 2000 € 26.250,00

Verkochte jachten

- 1978 € 45.000,00
11,80mtr x 3,80mtr x 1,10mtr - 2002 € 175.000,00
8.70 x 2.90 x 0.80 - 2010 € 89.000,00