Algemene voorwaarden

Algemene consumenten aannemings-, leverings- en betalingsvoorwaarden van de Nederlandse Jachtbouw Industrie (NJI), een branchegroep van de Koninklijke Metaalunie,
zetelende te Nieuwegein. Deze tekst geldt vanaf 1 oktober 2014 en is onder nummer 177/2014 gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Utrecht.
Dit is een uitgave van de Koninklijke Metaalunie, Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein.
© Koninklijke Metaalunie
Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. De ondernemer: een lid van de NJI;
b. De consument: iedere natuurlijke persoon die - niet
handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf
- een overeenkomst aangaat met de ondernemer, als
onder a omschreven;
c. Het werk: het vaartuig dan wel het totaal van de tussen
de consument en de ondernemer overeengekomen
werkzaamheden en de daarbij door de ondernemer
geleverde materialen;
d. Meer- en minderwerk: door de consument gewenste
toevoegingen aan respectievelijk verminderingen van
het overeengekomen werk die leiden tot bijbetaling
boven of inhouding op de overeengekomen aanneemsom;

Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen,
die leden van de NJI doen, op alle overeenkomsten
van koop en tot uitvoering van werk die zij sluiten met de
consument en op alle overeenkomsten die hiervan het
gevolg zijn (met de consument), een en ander voor zover
het NJI-lid aanbieder dan wel leverancier is.
2.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.
2.3 Bij strijd tussen de inhoud van de tussen de ondernemer
en de consument gesloten overeenkomst en deze algemene
voorwaarden, gelden de bepalingen uit de overeenkomst.
2.4 Deze voorwaarden mogen uitsluitend worden gebruikt
door leden van de NJI.
Artikel 3: Het aanbod
3.1 De ondernemer brengt een aanbod, dat naar verwachting
een bedrag van € 500,00 te boven zal gaan, schriftelijk of
elektronisch uit, tenzij spoedeisende omstandigheden dit
onmogelijk maken.
3.2 Het aanbod bevat een omschrijving van de te leveren materialen
en te verrichten werkzaamheden, die voldoende
gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod
door de consument mogelijk te maken.
3.3 Het aanbod vermeldt het tijdstip waarop of periode waarin
met het werk kan worden begonnen, bevat een aanduiding
van de duur van het werk en een vaste dan wel vermoedelijke
datum van de op- of aflevering.
3.4 Het aanbod geeft inzicht in de prijs van de materialen en
in de prijsvormingmethode die voor het uit te voeren werk
zal worden gehanteerd: ‘aanneemsom’ of ‘regie’:
a. Bij de prijsvormingmethode ‘aanneemsom’ komen
partijen een vast bedrag overeen waarvoor het werk
zal worden verricht;
b. Bij de prijsvormingmethode ‘regie’ doet de ondernemer
een nauwkeurige opgave van de prijsfactoren
(o.a. uurtarief en eenheidsprijzen van de benodigde
materialen). De ondernemer kan op verzoek van de
consument een indicatie geven van de te verwachten
uitvoeringskosten door het noemen van een richtprijs,
tenzij dat in de gegeven omstandigheden naar het
oordeel van de ondernemer in redelijkheid niet mogelijk
is.
3.5 De van het aanbod deel uitmakende tekeningen, technische
omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die
door de ondernemer zelf en/of in zijn opdracht vervaardigd
zijn, blijven eigendom van de ondernemer. Zij mogen
niet zonder zijn toestemming aan derden ter hand worden
gesteld of getoond. Zij mogen evenmin zonder zijn toestemming
worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd.
Als er geen opdracht wordt verleend, dienen deze
bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe door de ondernemer
gedaan verzoek voor rekening en risico van de
consument aan de ondernemer te worden geretourneerd.
3.6 Als de consument het aanbod niet accepteert, is de ondernemer
gerechtigd de kosten, die gemoeid zijn met het
tot stand brengen van het aanbod, in rekening te brengen,
mits hij de consument direct bij of na het vragen van
het aanbod schriftelijk heeft gewezen op het bestaan van
deze verplichting en op de hoogte van deze kosten.
Wanneer de ondernemer van deze mogelijkheid gebruik
maakt en de consument de desbetreffende kosten heeft
voldaan, gaan de bij de offerte behorende tekeningen
over in eigendom op de consument, onverminderd het intellectuele
eigendomsrecht van de ondernemer.
Artikel 4: Totstandkoming van de overeenkomst
4.1 De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van
het aanbod van de ondernemer door de consument. De
aanvaarding gebeurt bij voorkeur en waar mogelijk langs
schriftelijke of elektronische weg.
4.2 In geval van elektronische aanvaarding door de consument
bevestigt de ondernemer langs elektronische weg
de ontvangst van de opdracht aan de consument. Als de
consument het aanbod mondeling aanvaardt bevestigt de
ondernemer de opdracht bij voorkeur schriftelijk dan wel
elektronisch.
Artikel 5: Verplichtingen van de ondernemer
5.1 De ondernemer zal het werk goed, deugdelijk en naar de
bepalingen van de overeenkomst uitvoeren. Het werk
wordt verricht binnen de normale werktijden, tenzij anders
overeengekomen.
5.2 De ondernemer neemt bij de uitvoering van het werk de
daarop van toepassing zijnde wettelijke voorschriften in
acht, zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van
de uitvoering van het werk.
5.3 De ondernemer zal de consument wijzen op de hem redelijkerwijs
kenbare en voor het werk relevante:
a. onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
b. onjuistheden in de door de consument verlangde
werkwijzen en constructies;
c. gebreken van de (on)roerende zaak waaraan het werk
wordt verricht;
d. gebreken in of ongeschiktheid van materialen of
hulpmiddelen die door de consument ter beschikking
zijn gesteld;
e. onjuistheden in de door of namens de consument verstrekte
gegevens;
f. al het voorgaande voor zover deze zich voor of tijdens
de uitvoering van het werk aan de ondernemer openbaren
en de ondernemer ter zake deskundig moet
worden geacht.
Artikel 6: Verplichtingen van de consument
6.1 De consument stelt de ondernemer in de gelegenheid het
werk te verrichten.
6.2 De consument zorgt er voor dat de ondernemer tijdig kan
beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen
(zoals vergunningen en ontheffingen) en gegevens.
6.3 Indien tussen partijen overeengekomen, verschaft de
consument de hem ter beschikking staande aansluitingsmogelijkheden
ten behoeve van de voor het werk
benodigde energie en water. De kosten van elektriciteit,
gas en water komen voor rekening van de consument.
6.4 De consument dient er voor te zorgen dat door derden uit
te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot
het werk van de ondernemer behoren, zodanig en zo tijdig
worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan
geen vertraging ondervindt. Ontstaat er niettemin vertraging,
dan dient de consument de ondernemer daarvan
tijdig in kennis te stellen.
6.5 Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt
vertraagd door omstandigheden, als bedoeld in het voorgaande
lid, dient de consument de daarmee verband
houdende schade en kosten aan de ondernemer te vergoeden,
indien deze omstandigheden hem kunnen worden
toegerekend.
6.6 De consument draagt het risico voor schade veroorzaakt
door:
- onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
- onjuistheden in de door de consument verlangde constructies
en werkwijzen;
- gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het
werk wordt verricht;
- gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de
consument ter beschikking zijn gesteld;
- onjuistheden in de door of namens de consument verstrekte
gegevens;
Artikel 7: Meer - en minderwerk
7.1 Bij de prijsvormingmethode ‘aanneemsom’ in de zin van
artikel 3 lid 5 kan de consument nadat de overeenkomst
tot stand is gekomen meer- en minderwerk opdragen. Als
de ondernemer het meer- of minderwerk accepteert, mag
hij de vermoedelijke datum van op- of aflevering als bedoeld
in artikel 3.4 verlengen met de tijd die nodig is om
de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren
en om het werk te verrichten.
7.2 In geval van door de consument opgedragen meerwerk
kan de ondernemer alleen aanspraak maken op een verhoging
van de prijs, indien hij de consument tijdig heeft
gewezen op de daaruit voortvloeiende prijsverhoging,
tenzij de consument dit zelf reeds had moeten begrijpen.
7.3 Meer- of minderwerk voor een totaal bedrag hoger dan
10% van de prijs van het werk wordt vooraf schriftelijk
overeengekomen, behoudens in spoedeisende omstandigheden.

7.4 Het ontbreken van een schriftelijke opdracht laat de aanspraken
van de ondernemer respectievelijk consument op
verrekening van meerwerk respectievelijk minderwerk
onverlet. Het bewijs van de opdracht rust in dat geval op
degene die de aanspraak maakt.
Artikel 8: Op - of aflevering van het werk
8.1 Het werk is opgeleverd wanneer de ondernemer aan de
consument heeft meegedeeld dat het werk is voltooid en
deze het werk heeft aanvaard.
8.2 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer:
- uiterlijk 14 dagen zijn verstreken nadat de ondernemer
schriftelijk of elektronisch aan de consument
heeft meegedeeld dat het werk is voltooid is en deze
heeft nagelaten het werk binnen die termijn te aanvaarden,
tenzij de consument binnen die periode het
werk schriftelijk gemotiveerd afkeurt;
- de consument het werk (opnieuw) in gebruik neemt,
met dien verstande dat door ingebruikneming van een
gedeelte van het werk dat gedeelte als opgeleverd
wordt beschouwd.
- de consument het werk niet goedkeurt op grond van
kleine gebreken en/of ontbrekende onderdelen die
binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd
en die de ingebruikname van het werk niet in de
weg staan. De ondernemer is gehouden de gebreken
zo spoedig mogelijk te herstellen dan wel de onderdelen
na te leveren.
Artikel 9: Onuitvoerbaarheid van de opdracht
9.1 Wordt de uitvoering van het werk voor één van de partijen
tijdelijk onmogelijk door een oorzaak die hem niet kan
worden toegerekend, dan heeft deze partij het recht voor
die periode de nakoming van zijn verplichtingen op te
schorten.
9.2 Wordt de uitvoering van het werk voor één van de partijen
blijvend onmogelijk door een oorzaak die hem niet kan
worden toegerekend, dan is deze gerechtigd de uitvoering
van het werk te (doen) beëindigen tegen vergoeding
aan de andere partij van de in redelijkheid gemaakte kosten.
Artikel 10: Niet afgenomen zaken
10.1 De consument is verplicht na afloop van de levertijd en/of
uitvoeringsperiode de zaak of zaken die onderwerp zijn
van de overeenkomst op de overeengekomen plaats af te
nemen.
10.2 De consument dient alle medewerking te verlenen die redelijkerwijs
van hem kan worden verwacht teneinde de
ondernemer tot aflevering in staat te stellen.
10.3 Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico
van de consument opgeslagen, gestald dan wel geborgen.
De ondernemer heeft het recht om 3 maanden na de
terbeschikkingstelling van de zaken deze na schriftelijke
ingebrekestelling voor en namens de consument te
(doen) verkopen. De ondernemer is gehouden om de opbrengst
daarvan aan de consument uit te keren, onder aftrek
van de aan de ondernemer toekomende vorderingen,
opslagkosten daaronder begrepen (artikel 6:90 BW).
10.4 Bij overtreding van het bepaalde uit de leden 1 en/of 2
van dit artikel is de consument aan de ondernemer een
boete verschuldigd van € 250,- per dag met een maximum
van € 25.000,-. Deze boete kan naast schadevergoeding
op grond van de wet worden gevorderd.
Artikel 11: Verzekering bij nieuwbouw
11.1 De ondernemer zal tot aan de datum van oplevering van
het nieuw te bouwen schip of casco als verzekeringnemer,
doch mede ten behoeve van de consument als verzekerde,
dit schip of casco en de daarvoor benodigde
materialen en installaties verzekeren voor de waarde die
deze zaken vertegenwoordigen en maximaal voor het volle
bedrag van de overeengekomen koop- of aanneemsom.
De verzekeringsuitkeringen zullen worden gedaan
aan de ondernemer die begunstigde onder de verzekeringsovereenkomst
zal zijn. De verzekeringspremie en
assurantiebelasting komen - tenzij anders overeengekomen
- voor rekening van de consument.
11.2 De consument verplicht zich hierbij zowel jegens de ondernemer
als jegens de verzekeraar bij wie voornoemde
verzekering zal worden ondergebracht, geen aanspraak
op uitkering bij de verzekeraar geldend te (doen) maken
indien en voor zover de ondernemer jegens die verzekeraar
dergelijke aanspraken ter zake van hetzelfde voorval
maakt.
11.3 De ondernemer zal de verzekeringsuitkeringen in de eerste
plaats aanwenden tot herstel van de schade waarvoor
de uitkering is gedaan. Het eventuele overschot zal de
ondernemer mogen verrekenen met al hetgeen hij onder
deze overeenkomst nog van de consument te vorderen
heeft en het restant zal hij aan de consument uitkeren.
11.4 In het geval het schip of casco door de verzekeraar 'total
loss' wordt verklaard, wordt de overeenkomst daarmede
van rechtswege ontbonden. De ondernemer heeft dan het
recht, als genoemd in de tweede zin van lid 3 van dit artikel.
Artikel 12: Betaling
12.1 Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van ondernemer
of op een door ondernemer aangewezen rekening.
12.2 Partijen kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen
geschiedt. Als betaling in termijnen is overeengekomen
en de ondernemer zijn verplichting ter zake van de voortzetting
van de levering / het uit te voeren werk niet nakomt,
heeft de consument de bevoegdheid de termijnbetaling
op te schorten.
12.3 Bij koop heeft de ondernemer het recht de consument tot
vooruitbetaling te verplichten van ten hoogste 50% van
de prijs.
Artikel 13: De eindafrekening
13.1 Binnen een redelijke termijn na de op- of aflevering dient
de ondernemer bij de consument de eindafrekening in.
13.2 Bij toepassing van de prijsvormingmethode ‘aanneemsom’
bevat de eindafrekening een duidelijke omschrijving
van de oorspronkelijke opdracht en het eventueel opgedragen
meer- en/of minderwerk.
13.3 Bij toepassing van de prijsvormingmethode ‘regie’ bevat
de eindafrekening een specificatie van de gebruikte materialen
en de kosten daarvan, van de gewerkte uren en de
uurtarieven, en van de overige kosten. Heeft de ondernemer
een richtprijs genoemd, dan mag de richtprijs met
niet meer dan 10% worden overschreden, behoudens
meerwerk, tenzij de ondernemer de consument tijdig
heeft gewaarschuwd voor een grotere overschrijding van
de richtprijs.
13.4 Tenzij sprake is van contante betaling vindt betaling van
de eindafrekening plaats binnen veertien dagen na factuurdatum.
Artikel 14: Niet - tijdige betaling
14.1 Als de consument niet tijdig betaalt, wordt hij geacht zonder
nadere ingebrekestelling in verzuim te zijn.
14.2 Over de betaling die niet tijdig is verricht, kan de ondernemer
rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van
de betalingstermijn tot de dag van ontvangst van het verschuldigde
bedrag. Deze rente is gelijk aan de wettelijke
rente bedoeld in artikel 6: 119 BW.
14.3 Als de consument met de betaling van een termijn als
bedoeld in artikel 13 in gebreke blijft, is de ondernemer
gerechtigd het werk stil te leggen, mits hij de consument
schriftelijk of elektronisch heeft gesommeerd tot betaling
over te gaan. Het in de vorige zin bepaalde laat het recht
van de ondernemer op vergoeding van kosten, schade en
rente onverlet.
Artikel 15: Klachtplicht
15.1 De consument kan op een gebrek in de prestatie geen
beroep meer doen, als hij hierover niet binnen bekwame
tijd nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had
behoren te ontdekken schriftelijk bij de ondernemer heeft
geklaagd.
15.2 De consument moet klachten over de hoogte van het factuurbedrag,
op straffe van verval van alle rechten, binnen
de betalingstermijn schriftelijk bij de ondernemer hebben
ingediend. Als de betalingstermijn langer is dan dertig
dagen, moet de consument uiterlijk binnen dertig dagen
na factuurdatum schriftelijk hebben geklaagd.
Artikel 16: Beantwoording werk aan overeenkomst en garanties
16.1 De ondernemer staat ervoor in dat het opgeleverde werk
beantwoordt aan de overeenkomst. De ondernemer staat
er bovendien voor in dat het werk die eigenschappen bezit
die, alle omstandigheden in aanmerking genomen,
voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor een
bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen.
16.2 Openbaart zich binnen zes maanden na (op)levering een
afwijking van hetgeen is overeengekomen, dan wordt
vermoed dat het werk bij (op)levering niet aan de overeenkomst
heeft beantwoord. In dat geval zal de ondernemer
het gebrek kosteloos verhelpen, tenzij hij kan aantonen
dat het werk ten tijde van de overeenkomst wel aan
de overeenkomst beantwoordde. Het voorgaande laat
onverlet dat de ondernemer ook na de genoemde perioden
voor eventuele gebreken in het werk aansprakelijk
kan blijven op grond van de wet.
16.3 De garantie zoals bedoeld in lid 2 vervalt, indien:
- gebreken aan het werk niet zo spoedig mogelijk nadat
ze ontdekt werden of redelijkerwijs ontdekt hadden
kunnen worden, schriftelijk aan de ondernemer zijn
gemeld;
- gebreken het gevolg zijn van normale slijtage;
- fysische eigenschappen en natuurlijke werking van
materialen / natuurproducten;
- gebreken zijn veroorzaakt door een fout, onoordeelkundig
gebruik of verzuim van de consument of zijn
rechtsopvolger, dan wel door van buiten komende
oorzaken;
- gebreken geen gevolg zijn van het werk;
- gebreken het gevolg zijn van niet of onjuist uitgevoerd
onderhoud;
- gebreken het gevolg zijn van installatie, montage, wijziging
of reparatie door de consument of door derden
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de
ondernemer;
- de consument niet aan zijn betalingsverplichtingen
heeft voldaan.
16.4 Er wordt geen garantie op werkzaamheden met betrekking
tot de conservering verstrekt in de volgende gevallen:
- er een nadere voor- en/of nabehandeling naar goed
vakmanschap noodzakelijk was en kenbaar is gemaakt,
doch daarvoor geen opdracht gegeven is;
- de voorbewerking niet door de ondernemer is uitgevoerd
of goedgekeurd;
- het te conserveren materiaal zich in zodanige staat
bevindt dat het niet mogelijk is de aanwezige gebreken,
waaronder corrosie, oneffenheden, kleurverschillen,
glans, etc., binnen het raam van de overeenkomst
die ter zake gesloten is te verhelpen;
- de conservering door de consument of derden beschadigd
is.
16.5 Geen garantie wordt gegeven op:
- geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment
van levering;
- het keuren en repareren van zaken van opdrachtgever;
- onderdelen waarvoor fabrieksgarantie is verleend;
- zaken die door opdrachtgever zijn aangeleverd of zijn
voorgeschreven.
16.6 Indien niet schriftelijk anders overeengekomen gelden bij
nieuwbouw de volgende toleranties:
2% lengte over de stevens;
2% breedte over het grootspant;
10% diepgang;
2% stahoogte;
2% maximale doorvaarthoogte van devaste delen;
10% gewicht;
10% snelheid gerekend bij standaarduitrusting + diepgang
volgens de standaard constructie waterlijn.
Bovengenoemde definities zijn overeenkomstig geharmoniseerde
ISO-norm ‘8666 –Small Craft –Principal Data’, zoals vastgesteld in
november 2002.
16.7 De consument kan rechten uit hoofde van dit artikel niet
overdragen.
Artikel 17: Zekerheden
17.1 Na levering blijft de ondernemer eigenaar van geleverde
zaken zolang de consument:
- tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van
zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of andere
overeenkomsten;
- voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit
zodanige overeenkomsten niet betaalt of zal betalen;
- vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van
bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete,
rente en kosten, niet heeft voldaan.
17.2 Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud
rust, mag de consument deze niet bezwaren of vervreemden.
17.3 Nadat de ondernemer zijn eigendomsvoorbehoud heeft
ingeroepen, mag hij de geleverde zaken terughalen. De
consument zal daartoe alle medewerking verlenen.
17.4 De ondernemer heeft op alle zaken die hij uit welke hoofde
ook onder zich heeft of zal krijgen en voor alle vorderingen
die hij op de consument heeft of mocht krijgen ten
opzichte van een ieder die daarvan afgifte verlangt een
pandrecht en een retentierecht.
17.5 In uitzondering op hetgeen is bepaald in de voorgaande
leden van dit artikel zal de ondernemer trachten mee te
werken aan de teboekstelling van een vaartuig, indien de
consument dit uitdrukkelijk schriftelijk verzoekt, onder andere
op, maar niet beperkt tot, de voorwaarde dat er voor
betaling van het door de consument verschuldigde bedrag
een genoegzame vervangende zekerheid gesteld
wordt, zulks ter beoordeling van de ondernemer.
17.6 Wanneer de consument zijn verplichtingen niet nakomt
én het vaartuig of casco reeds te boek is gesteld, is hij
verplicht alle medewerking te verlenen aan doorhaling
van deze teboekstelling. De eventuele daaraan verbonden
kosten komen voor rekening van de consument. Het
bepaalde in artikel 10 is van overeenkomstige toepassing.
Artikel 18: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
18.1 Het Nederlands recht is van toepassing.
18.2 Alleen de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is
in de woonplaats van consument neemt kennis van geschillen,
tenzij dit in strijd is met het dwingend recht.
18.3 Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting
zoals arbitrage of mediation overeenkomen.

Neem contact op:

0031 (0) 653 543142